Geodézia a kartografia

Geometra

O nás

Firma sídli v budove ATRIUM v Trenčíne a od roku 1994 sa zaoberá vyhotovovaním geometrických plánov malého aj veľkého rozsahu, vytyčovaním vlastníckych hraníc pozemkov, vyhotovovaním polohopisov a výškopisov, vyhotovovaním projektov pozemkových úprav, inžinierskou geodéziou.

Máme dve sesterské firmy – Geometra Trenčín s.r.o. a GeometraGP, s.r.o.

Od roku 2017 firma rozšírila svoje podnikanie a ponúka činnosť: Správa a údržba bytového a nebytového fondu rozsahu voľných živností.

Naše služby

Geometrické plány

 • Na rozdelenie nehnuteľnosti
 • Na úpravu hranice medzi pozemkami
 • Na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
 • Na oddelenie a určenie vlastníckych práv
 • Na zameranie novostavby
 • Na zameranie rodinného domu alebo inej stavby
 • Na priznanie práva prechodu cez pozemok
 • Na zriadenie vecného bremena
 • Na oddelenie pozemkov a odňatie z PP a LP
 • Na zlúčenie parciel
 • Na obnovu pôvodných hraníc

Iné geodetické práce

 • Geodetické technické podklady k následným jednaniam
 • Polohopisné a výškopisné zamerania
 • Zameranie inžinierskych sietí
 • Zameranie adresného bodu

Kartografické práce

 • Kopírovacie práce

Špeciálne geodetické práce

Projekt pozemkových úprav (PPÚ)

Podľa zákona č.330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zahŕňajú najmä zistenie a nové usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov, ako aj súvisiacich iných vecných práv v obvode pozemkových úprav a nové rozdelenie pozemkov (scelenie, oddelenie alebo iné úpravy pozemkov), technické, biologické, ekologické, ekonomické a právne opatrenia súvisiace s novým usporiadaním pozemkov.

Projekty pozemkových úprav PPÚ v rámci celého k.ú. – Investorom je  štát.

  PPÚ zo zjednodušenou dokumentáciou (JPÚ)

  Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) riešia len časť katastrálneho územia alebo hospodárskeho obvodu. Usporiadavajú vlastnícke a užívacie vzťahy v konkrétnej lokalite za účelom napr. investičnej výstavby, reálnej deľbe nehnuteľnosti, zániku pozemkového spoločenstva, prerozdelenie podielového vlastníctva , usporiadanie väčšinového podielového spoluvlastníctva. – Investorom môže byť FO, PO, obec a aj štát

  Poradenstvo, Prešetrenie, Inžiniering

  Odborné posúdenie problému s dôrazom na výsledok
  Majetkové usporiadanie nehnuteľností
  Poradenstvo v oblasti katastra nehnuteľností – pozemkov, vlastníctva
  • pri vysporiadaní spoluvlastníctva so známym alebo s neznámym spoluvlastníkom
  • pri novonadobudnutom vlastníctve – vyhľadanie, sumarizácia vlastníctva
  • pri novonadobudnutom vlastníctve – Vytvorenie snímky katastrálnej mapy so sumárnym vyznačením jednotlivých pozemkov
  • pri stanovení reálneho využitia jednotlivých pozemkov

   Prešetrenie sporného vlastníctva a sporných vlastníckych hraníc pozemkov,
   • Vyhotovenie písomného stanoviska, ktoré môže slúžiť ako podklad pre notára, advokáta prípadne súd.  
   • Vyhotovenie grafického podkladu, ktorý môže slúžiť ako podklad pre notára, advokáta prípadne súd.
   Inžiniering k rozhodnutiu o zmene druhu pozemku, zápise stavby do katastra a pod. – konanie s príslušnými orgánmi a organizáciami
   • Zabezpečenie všetkých  úkonov k potrebným  povoleniam
   • Komunikácia s úradmi pri vybavovaní potrebných stanovísk a rozhodnutí

   Galéria

   Profil firmy

   1994

   • Založenie súkromnej geodetickej kancelárie
   • Geometra ako združenie fyzických osôb

   1997

   • Založenie firmy GEOMETRA s.r.o.

   2003

   • Založenie firmy Geometra Trenčín s.r.o.

   2008

   • Spoločnosť Geometra sa zaoberá geodetickými činnosťami –vyhotovovaním geometrických plánov, vytyčovaním hraníc pozemkov, geodetickými činnostami pri zakladaní , osadení a kolaudácie stavieb, projektovanímpozemkových úpravách a ost.
   • Našim kliientom zabezpečujeme popri geodetickej aj poradenskú činnosť v oblasti práv k nehnuteľnostiam a katastra nehnutelností, kartografickej reprodukcie a plotrovania.
   • Všetky nami vykonávané činnosti sú pod vedením autorizovaných geodetov.

   2020

   • Založenie firmy GeometraGP, s.r.o.